อายุครรภ์สัปดาห์ที่ 7

อายุครรภ์สัปดาห์ที่ 7

พัฒนาการทารกในครรภ์
*
ขณะนี้ลูกมีส่วนสูงประมาณ 12 มม.
*
ระบบการย่อยของอาหารกำลังพัฒนา ทางเดินหายใจเล็ก
เริ่มปรากฏ แขนขาเริ่มเป็นรูปร่าง เริ่มดูเป็นเด็กทารกขึ้นอ่านต่อ

Continue readingอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 7